Textversion

Sie sind hier:

Sicherheit auf See

Bücherschapp

Fäkalientanks Holland

Fäkalien Deutschland

Kreuzfahrt

Reisefernsehen

RSS-Newsfeed

Suchen nach:

Allgemein:

Startseite

Frühjahrsputz

Videos: How to use

Knoten

Dieselpest

Winterlager

Safety first

Yacht-Tests

Sitemap

RSS-Newsfeed

Für Webmaster

Kontakt

Impressum

Datenschutz


Amazon-Werbung

Schon im Sommer sinkt der Wasserspiegel

Aanloop Workum / Zool. Verondieping / Untiefe in Höhe des Molenkopfes mit dem grünen Feuer. Im Winter versnadet die Einfahrt regelmäßig, dazu kommt der Winterpegel des IJsselmeeres, der 20 Zentimeter niedriger als im Sommer ist.

IJsselmeer - aanloop Workum / Zool. Verondieping / Untiefe in Höhe des Molenkopfes mit dem grünen Feuer. Im Winter versandet die Einfahrt regelmäßig, dazu kommt der Winterpegel, der 20 Zentimeter niedriger als im Sommer ist. Ab 2018 wird bereits ab 15. August der Wasserstand um 10 Zentimeter abgesenkt.

Wasserstand soll schon im Sommer sinken

Segelyacht vor dem Leuchtturm von Marken (Marker Meer). Er wird wegen seiner Form auch Paard van Marken genannt (Pferd).

Segelyacht vor dem Leuchtturm von Marken (Markermeer). Er wird wegen seiner Form auch Paard van Marken genannt (Pferd).

Workum (SP) Die niederländische Rijkswaterstaat will ab Sommer 2018 aus Umweltgründen im IJsselmeer den Wasserstand um zehn Zentimeter senken. Nach einer Umfrage der Branchenorganisation HISWA befürchten viele der befragten Unternehmen, meist Yachthäfen, Umsatzeinbußen. Besonders Häfen mit unter zwei Meter Wassertiefe seien betroffen. Etwa 20 Prozent der Wassersportler mit tiefgehenderen Schiffe bekämen Probleme. Der Bericht der HISWA führte zu einer Anfrage in der Zweiten Kammer, die vom Minister van Infrastructuur en Waterstaat beantwortet wurde. Die Befürchtungen wurden vom Minister bestätigt. Doch es gehe unter anderem um die Sicherstellung der Wasserversorgung IJsselmeer und Markermeer sind wichtige Trinkwasserreservoire) und um positive Effekte auf Pflanzen und Fische (siehe unten).

Die HISWA fordert ein Baggerprogramm - auch im Hinblick auf den Bau von Megayachten. Der Branchenverband befürchtet auch eine Zunahme der seit Jahren lästigen Wasserpflanzenplage im Marker Meer und in den Randmeeren: Werde der Wasserspiegel bereits im Sommer gesenkt, erreiche mehr Licht den Boden. In 2017 waren wochenlang weite flache Teile des Markes Meeres nicht mehr befahrbar. Viele Yachten, ja selbst die Seenotretter, blieben stecken.

Bislang wurde nur während der Wintersaison der Wasserstand im IJsselmeergebiet um 20 Zentimeter gesenkt. Weil Marker Meer und IJsselmeer wichtige Trinkwasserreservoire sind, wurde im Sommer der Wasserstand (Waterpeil) um 20 Zentimeter angehoben, im Winter um 20 Zentimeter gesenkt. Abgesenkt wurde im IJsselmeer und den nördlichen Randmeeren zwischen 20. September und 10. Oktober, für den Sommer aufgefüllt wird dann zwischen 20. März und 10. April. Für Markermeer und südliche Randmeere gilt: 15. September bis 15. Oktober beziehungsweise 15. März bis 15. April. Für die östlichen Randmeeren gilt: Absenkung 15. Oktober bis 1. November, Auffüllen vom 7. März bis 1. April.

Info: Alles zum Thema Wasserstände auf dem IJsselmeer und den Randmeeren gibt es in unseren Revierinfos Holland.

Mit dem neuen Peilbesluit IJsselmeergebied, über den seit Jahren kontrovers diskutiert wurde, soll aus Umweltgründen, und um eine stabilere Trinkwasserversorgung zu gewährleisten, der Wasserstand im IJsselmeer und Marker Meer bereits ab 15. August 2018 um zehn Zentimeter langsam bis zum Winterwasserstand (minus 20 cm) gesenkt werden. In Perioden mit extremer Trockenheit wird das Absenken verschoben.

Fragen und Minister-Antworten

Segelyachten im Hafen Marken.

Segelyachten im Hafen Marken. Die Wasserstiefe im Fahrwasser beträgt nur etwa zwei Meter - bei Starkwind entsprechend weniger oder mehr.

Vragen van de leden Remco Dijkstra en Ziengs (beiden VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Nieuw peilbesluit IJsselmeer negatief voor watersport» (ingezonden 8 november 2017).

Antwoord van Minister Van Nieuwenhuizen Wijbenga (Infrastructuur en Waterstaat) (ontvangen 24 november 2017).
Vraag 1
Kent u bericht «Nieuw peilbesluit IJsselmeer negatief voor watersport»?1
Antwoord 1
Ja.
Vraag 2
Klopt de informatie van de brancheorganisatie voor de watersport HISWA? In hoeverre is het acceptabel of nodig dat 20% van de pleziervaart in de problemen komt door een flexibeler waterstand in het IJsselmeer?
Antwoord 2
De actualisatie van het peilbesluit volgt op een jarenlang proces, waarin via het Deltaprogramma 2015 en het Nationaal Waterplan (NWP) wordt geantici-peerd op de verwachte klimaatveranderingen. De belangrijkste reden voor het flexibiliseren van de peilen in het IJsselmeergebied is het versterken en robuuster maken van de strategische zoetwatervoorraad. Daarnaast is er in het Deltaprogramma voor gekozen om middels flexibel peilbeheer een natuurlijker verloop van het zomerpeil te realiseren, wat gunstig is voor de natuur (Natura 2000 doelen). De vervroegde peilverlaging aan het einde van het recreatieseizoen is onderdeel van het natuurlijker peilverloop. Uit de milieueffectrapportage (MER) bij het Ontwerp Peilbesluit IJsselmeerge-bied blijkt dat jachthavens met een vaardiepte van minder dan 2 meter last kunnen hebben van het eerder uitzakken van het meerpeil in augustus. De toegankelijkheid van deze jachthavens (circa 20% van het totaal) zal aan het einde van het recreatieseizoen afnemen. De omvang van het effect is echter vooraf moeilijk in te schatten en is onder meer afhankelijk van autonome ontwikkelingen, wind, golfslag en onderhoud. 1Website Omroep Flevoland, 3 november 2017 (http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/153143/flevoland-nieuw-peilbesluit-ijsselmeer-negatief-voor-watersport)
In het Ontwerp Peilbesluit is, na afweging van alle belangen, waaronder die van de watersportsector, besloten de peilverlaging vanaf 15 augustus in te zetten. Dit is twee weken later dan in het Deltaprogramma werd voorgesteld.

Vraag 3
In hoeverre is het nu al relevant om het waterpeil met 10 cm te verlagen voor natuurdoelen dan wel de gevolgen van klimaatverandering? Kunt u beide doelen expliciet maken? Wat gaat er precies veranderen en hoe wijkt u af van huidige baggerwerkzaamheden als het gaat om vaardieptes en vaargeulen?
Antwoord 3
De Natura 2000 instandhoudingsdoelen in het IJsselmeergebied staan onder druk. Voor de aanwezige en potentiële natuurwaarden is het huidig peilbe-heer met vaste streefpeilen niet gunstig. Resultaat van het Deltaprogramma is flexibilisering van het zomerpeil in IJsselmeer en Markermeer, dat naast het versterken van de zoetwatervoorraad, ingezet kan worden voor het behoud en versterken van natuurwaarden in het IJsselmeergebied. Voor het verkrijgen van een voor de natuur gunstiger peilverloop is daarom het vervroegd uitzakken van het peil, in principe jaarlijks, vanaf 15 augustus richting het winterpeil van belang. Voor de natuur betekent het vervroegd uitzakken een positief effect op de groei van diverse plantensoorten. Ook het gebied waar vogels hun voedsel kunnen vinden wordt groter. In het Ontwerp Peilbesluit IJsselmeergebied is vastgelegd dat de waterbeheerder kan besluiten om, alle belangen afwegend, het peil niet ieder jaar vervroegd te laten dalen. Wanneer sprake is van (extreme) droogte vindt de verlaging niet plaats. In het Ontwerp Peilbesluit wordt vanaf 15 augustus het zomerpeil in het IJsselmeer en Markermeer geleidelijk met 10 cm verlaagd naar NAP – 0,30m. Dit verlaagde meerpeil blijft vervolgens ongewijzigd tot eind september. In de winter wordt gewerkt met een bandbreedte, die aansluit bij de huidige praktijksituatie. In het oude peilbesluit wordt het meerpeil van het Marker-meer vanaf 15 september, en het IJsselmeer vanaf 20 september, geleidelijk verlaagd met 20 cm naar NAP – 0,40m. Rijkswaterstaat (RWS) is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het hoofdvaarwegennet. Daarnaast zijn in een verder verleden lokaal aanvullende afspraken gemaakt met gemeenten en provincies. De hierbij gehanteerde vaarwegdiepte is gekoppeld aan het winterpeil (NAP – 0,40m). In de reguliere baggerwerkzaamheden wordt daarom op dit punt geen aanpassing verwacht.

Vraag 4
Waarop is de stelling gebaseerd dat ondernemers uit de watersportsector op een mogelijk verlies van 30 miljoen euro per jaar rekenen en de horeca en middenstanders in omringende havenstadjes op tientallen miljoenen? In hoeverre is er dan nog sprake van een positief effect en weegt een beoogd natuureffect dan op tegen een economisch verlies? Is die waterstandverlaging echt nodig? Zo ja, waaruit blijkt dat?
Antwoord 4
Op basis van de MER bij het Ontwerp Peilbesluit IJsselmeergebied zijn geen significante effecten vastgesteld, die aanleiding geven tot wettelijk geregelde compenserende maatregelen. De kostenraming over mogelijke nadelige economische effecten voor de watersportsector is afkomstig van de sector zelf en is door het ministerie niet te verifiëren. Wel worden in verband met de problematiek rond jachthavens en vaargeulen door RWS aanvullende gesprekken gevoerd met gemeenten en de recreatiesector. Het positief effect van het nieuwe peilbesluit is primair gelegen bij het creëren van een zoetwatervoorraad ten behoeve van de watervoorziening van de omliggende regio’s. Hierbij gaat het onder meer om landbouw, natuur, drinkwater, scheepvaart en vele andere gebruiksfuncties. Uit de MER bij het Ontwerp Peilbesluit IJsselmeergebied blijkt een positief natuureffect als gevolg van vervroegde peilverlaging in het najaar. Het nadelige effect hiervan voor de recreatiesector wordt verkleind door het uitzakken niet te starten op 1 augus-tus, maar op 15 augustus. Het positieve natuureffect van de peilverlaging in het najaar is meegenomen in de afweging bij de totstandkoming van de Deltabeslissing IJsselmeergebied in 2015.
Vraag 5
Als er schade ontstaat, welke compenserende maatregelen zijn er dan van toepassing? Kunt u dit toelichten? Hoe weegt u, als er geen schade ontstaat, de balans tussen natuurontwikkeling en werkgelegenheid en welvaart? Welke factoren spelen hierbij een rol? Welke locaties, in omvang en aard, spelen een rol en worden geraakt door het nieuwe peilbesluit? Wie is beslissingsbe-voegd en wie slechts adviserend? Bent u bereid in gesprek te gaan met HISWA en betrokken ondernemers over vaardieptes en aanpassingen in de waterstand?
Antwoord 5
Bij het vaststellen van het Nationaal Waterplan (NWP) is beleidsmatig reeds een maatschappelijke afweging tussen verschillende belangen gemaakt. De Deltabeslissing IJsselmeergebied vormt de basis voor het nieuwe peilbesluit en deze is in het NWP vastgelegd. Alle bij de Deltabeslissing IJsselmeerge-bied betrokken partijen hebben destijds met deze beslissing ingestemd. Op basis van de MER bij het Ontwerp Peilbesluit IJsselmeergebied zijn geen significante effecten vastgesteld, die aanleiding geven tot wettelijk geregelde compenserende maatregelen. Voor schade als gevolg van het nieuw peilbesluit biedt de rijksregeling Nadeelcompensatie mogelijkheden tot vergoeding. In de MER bij het Ontwerp Peilbesluit IJsselmeergebied is geconstateerd dat verminderde toegankelijkheid, als gevolg van de peilverla-ging in het najaar, met name jachthavens en ondiepe toegangsgeulen in het Markermeer betreft. Het Ontwerp Peilbesluit IJsselmeergebied heeft recent ter inzage gelegen en zal, met inachtneming van de lopende gesprekken en zienswijzen, naar verwachting rond de zomer van 2018 door RWS worden vastgesteld. Regionale partijen, waaronder waterschappen, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties worden in dit traject om advies gevraagd. Zo is RWS reeds geruime tijd in gesprek met gemeenten en de watersportsector (inclusief HISWA). De gemeenten zijn gevraagd om de belangrijkste knelpun-ten als gevolg van peilverlaging, inclusief mogelijke maatregelen en kosten, in beeld te brengen. Hierover vindt het gesprek plaats.

Bron/Quelle: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2017D33837(c) by yachtfernsehen.com / Q-Visions Media Andrea Quass